تیزر : ابزاری نوین

تعرفه پیامک

تعرفه پیامک مشتری

تعرفه 1000 ( ریال ) تعرفه 3000 ( ریال ) تعرفه 5000 ( ریال ) میزان خرید ( ریال )
145 145 115 500.000
140 142 110 1.000.000
107 108 107 2.000.000
107 107 104 5.000.000
107 107 102 10.000.000
107 107 100 20.000.000
107 107 98 30.000.000
107 107 96 50.000.000
میزان خرید بالای تعرفه های فوق بصورت مذاکره میباشد

تعرفه پیامک نماینده

تعرفه 1000 ( ریال ) تعرفه 3000 ( ریال ) تعرفه 5000 ( ریال ) میزان خرید ( ریال )
- 147 105 2میلیون الی 6 میلیون
- 147 104 6 میلیون الی 10 میلیون
- 137 100 10 میلیون الی 30 میلیون
- 137 98 30 میلیون الی 50 میلیون
- 127 96 50 میلیون الی 80 میلیون
- 117 94 80 میلیون الی 120 میلیون
- 107 92 120 میلیون الی 180 میلیون
- 107 91 180 میلیون الی 250 میلیون
- 107 90 250 میلیون الی 400 میلیون

Parsapp Livechat